anhkimlogo

buildings-lightCÔNG TY TNHH LUẬT ÁNH KIM

buildings-light035.815.1993

envelope-simple-light[email protected]

Nhà em thuê đất nông nghiệp trái thẩm quyền của UBND xã thì khi thu hồi nhà em có được bồi thường không ạ?

       

   Luật sư ơi cho em hỏi: Nhà em thuê đất nông nghiệp trái thẩm quyền của UBND xã thì khi thu hồi nhà em có được bồi thường không ạ?

   Trả lời: Người dân không được bồi thường về đất thuê của xã không đúng thẩm quyền vì: Theo quy định của Luật đất đai 2013:

        Điều 64. Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai

    1. Các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai bao gồm:

    c) Đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền;

   Điều 82. Trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường về đất

  Nhà nước thu hồi đất không bồi thường về đất trong các trường hợp sau đây:

   3. Đất thu hồi trong các trường hợp quy định tại Điều 64 và các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 65 của Luật này;

- Thu hồi tài sản trên đất (nhà tạm, công trình phụ trợ, chuồng chăn nuôi, cây lâu năm, cây hàng năm, vật nuôi: lợn…): có được bồi thường vì theo quy định của Luật đất đai          2013:

   Điều 92. Trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường tài sản gắn liền với đất

  1. Tài sản gắn liền với đất thuộc một trong các trường hợp thu hồi đất quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, i khoản 1 Điều 64 và điểm b, d khoản 1 Điều 65 của Luật này.

  2. Tài sản gắn liền với đất được tạo lập trái quy định của pháp luật hoặc tạo lập từ sau khi có thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  ð     Không thuộc trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất

  Điều 88. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại về tài sản, ngừng sản xuất, kinh doanh khi Nhà nước thu hồi đất:

  1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà chủ sở hữu tài sản hợp pháp gắn liền với đất bị thiệt hại về tài sản thì được bồi thường.

  Điều 89 Bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất:

  2. Đối với nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này, khi Nhà nước thu hồi đất mà bị tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần    mà phần còn lại không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì được bồi thường thiệt hại theo quy định của Chính phủ.

  Điều 9 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014Bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất:

  Việc bồi thường đối với nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất quy định tại Khoản 2, Điều 89 của Luật Đất đai được thực hiện theo quy định     sau  đây:

  1. Mức bồi thường nhà, công trình bằng tổng giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại và khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần trăm theo giá trị hiện có của nhà, công trình đó.

  Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại được xác định bằng (=) tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại của nhà, công trình đó nhân (x) với giá trị xây dựng mới của nhà, công      trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương do Bộ quản lý chuyên ngành ban hành. 

  Khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần trăm theo giá trị hiện có của nhà, công trình do UBND cấp tỉnh quy định, nhưng mức bồi thường không quá 100% giá trị xây dựng mới của nhà,    công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương với nhà, công trình bị thiệt hại.

  2. Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại được xác định theo công thức sau: Trong đó: Tgt: Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại;G1: Giá trị xây mới nhà, công t    rình bị thiệt hại có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương do Bộ quản lý chuyên ngành ban hành;T: Thời gian khấu hao áp dụng đối với nhà, công trình bị thiệt hại;T1: Thời gian mà       nhà, công trình bị thiệt hại đã qua sử dụng.

  3. Đối với nhà, công trình xây dựng khác bị phá dỡ một phần mà phần còn lại không còn sử dụng được thì bồi thường cho toàn bộ nhà, công trình; trường hợp nhà, công trình        xây dựng khác bị phá dỡ một phần, nhưng vẫn tồn tại và sử dụng được phần còn lại thì bồi thường phần giá trị công trình bị phá dỡ và chi phí để sửa chữa, hoàn thiện phần còn    lại theo tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương của nhà, công trình trước khi bị phá dỡ.

   4. Đối với nhà, công trình xây dựng không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Bộ quản lý chuyên ngành ban hành thì UBND cấp tỉnh quy định mức bồi thường cụ thể cho     phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

  Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất:

Công ty luật TNHH Ánh Kim
Địa chỉ: 80 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 035.815.1993
--------------------------------
???????? ÁNH kIM - UY TÍN TẠO NÊN THƯƠNG HIỆU!????????
???? Chuyên tư vấn, tranh tụng và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan tới:
???? Dân Sự, Hình sự, Hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, thành lập, thay đổi đăng ký kinh doanh, đất đai, bất động sản,..

 

 

scroll to top

Icon contact 2