anhkimlogo

buildings-lightCÔNG TY TNHH LUẬT ÁNH KIM

buildings-light035.815.1993

envelope-simple-light[email protected]

Đất ở lẫn đất nông nghiệp trong cùng 1 thửa đất, không phân định rõ ràng vị trí từng loại đất thì cần làm gì?

Đất ở lẫn đất nông nghiệp trong cùng 1 thửa đất, không phân định rõ ràng vị trí từng loại đất thì cần làm gì?

Đất nông nghiệp trong cùng thửa đất ở thì làm sao?

A. Chuyển mục đích sử dụng đất

1. Việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở phải thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành, trong đó có các quy định như sau:

- Việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất phải phù hợp với các căn cứ quy định tại Điều 52 Luật Đất đai năm 2013, trong đó có kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật

- Việc xin chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điểm e, Khoản 1, Điều 57 Luật Đất đai năm 2013.

- Việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 59 Luật Đất đai.

Trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính và nghĩa vụ khác của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Biệt thự xây trái phép trên đất nông nghiệp - VnExpress

2. Xác định diện tích đất ở đối với trường hợp có vườn, ao

Căn cứ theo Điều 103 Luật Đất đai 2013 quy định:

Điều 103. Xác định diện tích đất ở đối với trường hợp có vườn, ao

1.   Đất vườn, ao của hộ gia đình, cá nhân được xác định là đất ở phải trong cùng một thửa đất đang có nhà ở.

2.   Đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao được hình thành từ ngày 18 tháng 12 năm 1980 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và người đang sử dụng có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật này mà trong giấy tờ đó ghi rõ diện tích đất ở thì diện tích đất ở được xác định theo giấy tờ đó.

3.   Đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao được hình thành từ ngày 18 tháng 12 năm 1980 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và người đang sử dụng có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật này mà trong giấy tờ đó không ghi rõ diện tích đất ở thì diện tích đất ở được xác định như sau:
a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào điều kiện, tập quán tại địa phương quy định hạn mức công nhận đất ở cho mỗi hộ gia đình phù hợp với tập quán ở địa phương theo số lượng nhân khẩu trong hộ gia đình;
b) Trường hợp diện tích thửa đất lớn hơn hạn mức công nhận đất ở tại địa phương thì diện tích đất ở được xác định bằng hạn mức công nhận đất ở tại địa phương;
c) Trường hợp diện tích thửa đất nhỏ hơn hạn mức công nhận đất ở tại địa phương thì diện tích đất ở được xác định là toàn bộ diện tích thửa đất.

4.   Phần diện tích đất vườn, ao còn lại sau khi đã xác định diện tích đất ở theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 của Điều này thì được xác định sử dụng vào mục đích hiện trạng đang sử dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 10 của Luật này.

5.   Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”
Theo đó, đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao được hình thành từ ngày 18 tháng 12 năm 1980 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và người đang sử dụng có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật này mà trong giấy tờ đó ghi rõ diện tích đất ở thì diện tích đất ở được xác định theo giấy tờ đất

3. Khi chuyển mục đích sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất

Căn cứ tại khoản 1 Điều 109 Luật Đất đai 2013 quy định như sau:

“Nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất

1. Khi chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại các điểm d, đ, e và g khoản 1 Điều 57 của Luật này thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định sau đây:

a) Nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trả một lần cho cả thời gian thuê bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất và tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của loại đất trước khi chuyển mục đích sử dụng đất;

b) Nộp tiền thuê đất hàng năm theo loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất.

2. Khi được gia hạn sử dụng đất mà người sử dụng đất thuộc đối tượng phải trả tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì phải thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với thời gian được gia hạn.

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”

Như vậy theo quy định trên khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại các điểm d, đ, e và g khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013 thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định sau đây:

- Nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trả một lần cho cả thời gian thuê bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất và tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của loại đất trước khi chuyển mục đích sử dụng đất.

- Nộp tiền thuê đất hàng năm theo loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất.

4. Đất nông nghiệp trong cùng thửa đất ở thì làm sao?

Căn cứ theo Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP khi có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn ao trong cùng thửa đất có nhà ở sang đất ở, hộ gia đình, cá nhân cần chuẩn bị hồ sơ và thực hiện theo quy trình sau:

B. TÁCH THỬA

Việc tách thửa đất ở Hà Nội được thực hiện theo Quyết định 20/2017/QĐ-UBND 2017 của UBND TP Hà Nội. Theo đó, UBND TP Hà Nội quy định về điều kiện được tách thửa đối với đất ở mà không quy định về điều kiện để được tách thửa đối với đất nông nghiệp, trong đó có đất ao.

Tại thời điểm hiện tại, Sở TN&MT Hà Nội có văn bản số 1685/STNMT-ĐKTĐĐ nhấn mạnh việc tạm dừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị tách thửa đối với các trường hợp:

- Chia tách thửa đất đối với thửa đất nông nghiệp;

- Chia tách thửa đất có đất ở và đất nông nghiệp trong cùng thửa đất;

- Chia tách thửa đất phi nông nghiệp không phải là đất ở;

- Chỉ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến việc chia tách thửa đất, hợp thửa đất đối với thửa đất ở (toàn bộ diện tích thửa đất là đất ở).

Vậy nên, tại Hà Nội, đối với thửa đất có đất ao thì việc đề nghị tách thửa phải phụ thuộc vào quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và tạm thời không được tách thửa tại thời điểm hiện tại.

———————————————————

 

Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất:
Công ty luật TNHH Ánh Kim
Địa chỉ: 80 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 035.815.1993
--------------------------------
???????? ÁNH KIM - UY TÍN TẠO NÊN THƯƠNG HIỆU!????????
???? Chuyên tư vấn, tranh tụng và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan tới:
???? Dân Sự, Hình sự, Hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, thành lập, thay đổi đăng ký kinh doanh, đất đai, bất động sản,..

 

 

scroll to top

Icon contact 2